Partij programma

 

 

Onderwerpen

1. Wantrouwen in de politiek steeds groter, volgens SRH is dat terecht.

2. Duidelijke en Daadkrachtige politiek.

3. Fraude en Corruptie gemeentelijk apparaat.

4. Klokkenluiders beschermen.

5. Onderzoek naar (oud)bestuurders.

6. Machtspolitiek en Doofpotbeleid.

7. Drugsbeleid.

8. Starterswoningen voor € 80.000, - tot € 100.000, - .

9. Betaalbare sociale woningbouw.

10. Sport en Recreatie.

11. Zorg en Welzijn.

12. Criminaliteit en Veiligheid.

13. Verkeer en Parkeerbeleid.

14. Aangekondigde bezuinigingen.

15. Grondbeleid.

16. Vriendjes- en achterkamerpolitiek.

17. Geert Wilders.

18. Discriminatie en racisme.

19. Geloofsovertuiging.

20. Asielzoekers en migranten.

21. Dierenwelzijn.

22. Lagere Woonlasten.

23. Voedselbank en stille armoede.

24. Aanpak Illegale Prostitutie.

25. Heers- en Verdeelcultuur VVD.

26. Milieu.

27. Onderwijs.

28. Luchthaven Schiphol.

29. Ondernemers en Economie.

30. Diversen.


 

 

PARTIJ- EN VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN SOCIAAL RECHTS HAARLEMMERMEER.
 
1. Wantrouwen in de politiek steeds groter, volgens SRH is dat terecht.


Na vier jaar raadslid te zijn in de gemeente Haarlemmermeer, kan ik ,Rinus Beusenberg, concluderen dat de burgers van de gemeente Haarlemmermeer terecht wantrouwend kunnen zijn over de politiek en zeker over de politiek in de gemeente Haarlemmermeer. Tot op de dag van vandaag is er maar één politieke partij die de lakens uitdeelt: en dat is de VVD. De coalitiepartijen volgen slaafs de grillen van de VVD. SRH is van mening dat daar verandering in moet komen, en zal daar met uw hulp de komende vier jaar alles aan doen. SRH heeft bewezen dat SRH de rug recht houdt en haar eigen koers vaart. U kunt er zeker van zijn dat uw stem dan ook bij SRH meer dan veilig is. U krijgt bij SRH waar voor uw stem. SRH laat zich door geen enkele partij de les lezen.
Terug naar boven

 

2. Duidelijke en Daadkrachtige politiek.

Wat wij te veel missen in de gemeente Haarlemmermeer is politieke durf en moed bij individuele raadsleden, de meesten raadsleden zijn bang om er tegenin te gaan. In de wandelgangen durft men iets te zeggen, zij het niet hardop. In de raadszaal volgt men de wil van de fractievoorzitters, bang om uit de partij gezet te worden. Op deze site staat het filmpje [speech] van oud VVD raadslid Julius Lindenbergh. Deze speech is volgens SRH alles zeggend.
Terug naar boven

 

3. Fraude en Corruptie gemeentelijk apparaat.


Vier jaar geleden [2010] schreef SRH onderstaande zinnen.

SRH wil fraude en corruptie keihard aanpakken.
Tevens wil SRH verschillende onderzoeken laten verrichten naar deze misstanden.
SRH is ervan overtuigd dat er binnen het gemeentelijk apparaat sprake is van grootschalige fraude en corruptie. Vele dossiers komen hiervoor in aanmerking.
Waaronder de Liede noord, zuid en west, de Cruquius Plan Spaernhove, de Cruquius zuid, A4 Zone West, Kop van de Vijfde baan, A4 Brugrestaurant, de Wilhelminahoeve enz. enz.
De VVD zou onderzoek doen naar dubieuze grondtransacties en ook moest er duidelijkheid komen in de dossiers van Beusenberg en wanneer de duidelijkheid er zou zijn en er niets te vinden was, dan zou het huidige college korte metten maken met de smaad en lastercampagne die Beusenberg al vele jaren voert. Ernst & Young die de opdracht kreeg, merkte op dat bij de aanvang en voortgang van fase twee, er rekening mee gehouden moest worden dat bij doorgang van het onderzoek, de uitkomst van het onderzoek, weleens de rechtszaken tussen de gemeente en Beusenberg aanzienlijk zouden compliceren. Het onderzoek werd direct gestopt en BING moest het afmaken.
Achteraf bleek de toenmalige burgemeester, de heer Fons Hertog, werkzaamheden voor dit bureau te verrichten. Maar de meerderheid van de raad zwijgt over deze wetenschap, en helpt op deze manier doofpotbeleid in ere te houden, de grote vraag is alleen, WAAROM?


Inmiddels is e.e.a. door SRH onderzocht, en zijn er ook mensen door justitie vervolgd voor het plegen van fraude en corruptie. Zoals in de kwestie de Waterwolf en in de zaak van VVD-er Ton Hooijmaijers. Maar ondanks er drie jaar gevangenisstraf werd uitgesproken tegen  voornoemde VVD-er, voor het plegen van fraude en corruptie, vindt de overgrote meerderheid van de raad van de gemeente Haarlemmermeer, het niet nodig om het gestopte onderzoek naar dubieuze grondtransacties te hervatten. Dit terwijl het bedrijf dat de VVD-er Hooijmaijers heeft omgekocht, nog volop actief is in de gemeente Haarlemmermeer. De vraag die SRH stelt is de volgende: Heeft Hooijmaijers alleen gehandeld in de bewezen fraude en corruptie in de Haarlemmermeer [locatie De Hoek] of heeft hij dat gedaan met andere betrokkenen [bestuurders of ambtenaren] in de gemeente Haarlemmermeer. Het in 2007 gestaakte onderzoek van Ernst&Young zou daar duidelijkheid in kunnen verschaffen. Dat gaf ook de Raadsheer van het Hof, mr. Ruurdtje de Bock, aan in het Arrest van de zaak Beusenberg/gemeente Haarlemmermeer. Het Arrest van 24 april 2012 is elders op deze site te lezen.
Terug naar boven

 

4. Klokkenluiders beschermen.


SRH belooft klokkenluiders te beschermen en zo nodig ook van juridische bijstand te voorzien.
Verschillende klokkenluiders hebben zich de afgelopen jaren gemeld bij zowel de raad als bij het college, om deze misstanden aan de kaak te stellen.
Deze door klokkenluiders aangedragen misstanden werden wederom in de doofpot gehouden.
Klokkenluiders werden op een schandalige manier de mond gesnoerd.
Er werd zelfs een klokkenluider bedreigd met gevangenisstraf, omdat hij zogenaamd over geheime stukken beschikte. SRH vindt dit optreden van de gemeente verwerpelijk. SRH zal er alles aan doen om klokkenluiders de ruimte te geven om op een veilige en beschermde manier melding te kunnen maken om misstanden binnen de gemeente aan de kaak te stellen.
Bovenstaande is door SRH nagekomen, de klokkenluider van de Waterwolf werd zelfs vervolgd door de onderneming de Waterwolf, al dan niet in opdracht van de grootaandeelhouder, de gemeente Haarlemmermeer. SRH heeft belooft de klokkenluiders te beschermen en zo nodig de juridische bijstand te verzorgen. Beusenberg heeft de rekening van de eerste juridische bijstand privé betaald en heeft tevens aan de klokkenluider van de Waterwolf toegezegd dat ook de advocaat-kosten die zijn gemaakt door de vervolging van de klokkenluider, volledig te vergoeden. De klokkenluider van de Waterwolf is inmiddels in het gelijk gesteld door de rechtbank Noord-Holland. De verantwoordelijke portefeuillehouder wethouder de heer Jeroen Nobel, kwam hier ongeschonden mee weg.
De raad van de gemeente Haarlemmermeer werd wederom van informatie door het college van B&W onthouden. Informatie die in handen is gekomen van SRH laat het volgend beeld zien. De betrokken portefeuille en wethouder de heer Jeroen Nobel, gaat ondanks dat de betrokken topambtenaar al in het verleden is veroordeeld in een andere gemeente, voor het plegen van fraude en corruptie en nu ook wordt vervolgd, voor dezelfde feiten in de gemeente Haarlemmermeer, gewoon bij deze topcrimineel op visite. Het kan schijnbaar bij ons in de gemeente Haarlemmermeer. De raad krijgt deze informatie dus niet van het college, voor SRH is het dossier Waterwolf dus nog lang niet afgesloten.
Terug naar boven

 

      
5. Onderzoek naar (oud)bestuurders.

 

SRH wil een diepgravend onderzoek naar (oud)bestuurders en directeuren van de gemeente Haarlemmermeer i.v.m. onregelmatigheden.
SRH wil dat deze onderzoeken plaatsvinden en de gestopte onderzoeken door het huidige college worden afgemaakt. SRH is van mening dat er een grootschalig onderzoek moet plaatsvinden naar bovengenoemde betrokkenen. Alleen al het stopzetten van onderzoeken naar misstanden in o.a. grondtransacties is reden te meer dat voornoemd onderzoek afgemaakt wordt. Ook wil SRH dat de juridische bijstand en de daaraan gekoppelde kosten voor (oud) bestuurders die achteraf in de fout zijn gegaan door de betrokkenen terug worden betaald.
Misdaad mag nooit lonen, vindt SRH. 
Inmiddels is SRH zich terdege bewust van de tegenwerking van de overgrote meerderheid van de raad om het onderzoek naar dubieuze grondtransacties hervat te krijgen. Dat staat de overgrote meerderheid van de raad gek genoeg niet toe. Waarom niet, vraagt SRH zich af. Ondanks die tegenwerking gaat Beusenberg gewoon door met onderzoek, en is er achter gekomen dat het dus echt mis is op de Liede. Het probleem is alleen dat de rechter daarover moet gaan beslissen, de gemeente Haarlemmermeer [lees college van B&W] doen er alles aan om die informatie bij de rechters weg te houden. Vandaar dat het allemaal zolang duurt, maar met uw goedkeuring [dus stemmen] kan SRH haar werk doorzetten en tot een goed einde brengen. Vast staat dat er wel degelijk misstanden in grondtransacties zijn, juist in de zaak Beusenberg zal op korte termijn daar duidelijkheid in komen. Het verwachte Arrest staat geplant op 11 maart aanstaande.
Terug naar boven

 

6. Machtspolitiek en Doofpotbeleid.


SRH wil een einde aan machtspolitiek van VVD, CDA, GroenLinks en de PvdA.
Raadsleden van bovengenoemde partijen laten zich intimideren en onder druk zetten door fractievoorzitters en collegeleden of zij spelen smerige spelletjes tegen niet bevriende ondernemers van het college mee. SRH vindt dit verwerpelijk en vindt dat deze manier van politiek voeren, moet stoppen. Door dit beleid wordt er een doofpotklimaat geschapen. Juist in bovengenoemde partijen staat de doofpotcultuur hoog in het vaandel.
In meerdere dossiers doet men er alles aan om het deksel op de doofpot te houden. 
SRH zal er komende tijd er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen en wat belangrijker is; in de toekomst zien te voorkomen.
Er is in vier jaar eigenlijk niets veranderd in bovenstaande, alleen is Groenlinks ingeruild voor D66. D66 gaf in haar verkiezingsprogramma van 2010 aan dat de gestopte onderzoeken naar dubieuze grondtransacties hervat moesten worden. Maar nadat D66 in 2010 in het college plaatsnam, was het hervatten van het onderzoek naar dubieuze grondtransacties opeens niet meer nodig. SRH gaat er dan ook vanuit dat iedere partij die plaats wil nemen in het college van B&W waar de VVD de scepter zwaait, ermee in moet stemmen dat er geen onderzoek gedaan wordt naar dubieuze grondtransacties. De is het voor u als kiezer zeer veilig om op SRH te stemmen, want dan weet u zeker dat de deksel van de beerput afgaat.
Terug naar boven

 

7. Drugsbeleid.


SRH gaat en staat voor een drugsvrije gemeente.
Het drugsbeleid moet op de schop. Het door het college genomen besluit, om drie coffeeshops in de Haarlemmermeer toe te staan, moet worden herzien. Gezien de landelijke tendens waar op verschillende plekken in Nederland coffeeshops onder dwang gesloten worden, is voor SRH een reden te meer om het beleid te herzien. Gezien de grote maatschappelijke weerstand in Nieuw Vennep is de roep van de inwoners meer dan duidelijk.
De politiek heeft met deze weerstand rekening te houden.
Terug naar boven

 

8. Starterswoningen voor € 80.000, - tot € 100.000, - .


SRH zet zich in om goede en goedkope starters woningen voor de jeugd te ontwikkelen.
Er wordt veel geroepen dat de jeugd de toekomst heeft. Volgens SRH wordt de jeugd juist in de Haarlemmermeer een eerlijke toekomst onthouden.
Dat komt doordat de huidige politiek alles in het werk stelt om de projectontwikkelaars hun zakken op een schandalige manier te laten vullen en dat over de ruggen van onze jeugd.
Een starterwoninkje van 50 vierkante meter bouwen kost ongeveer € 60.000, - waarom moet dat ruim € 200.000, - kosten. SRH vindt dit een schande en zal er alles aan doen om deze woekerpraktijken te stoppen. SRH is fel tegen starterleningen. SRH is voor betaalbare starterwoningen. 
Nog steeds geeft de gemeente Haarlemmermeer starters leningen uit, SRH is daar fel tegen. Het enige wat je er volgens SRH mee bereikt, is dat onze jeugd veel teveel betaalt voor een woning. De enigen die er beter van worden zijn de “bevriende projectontwikkelaars”, onze jeugd blijft met de schulden zitten. Iedereen weet dat onze jeugd nimmer in vijf jaar de renteloze lening kan terugbetalen, sterker nog niet in tien jaar. SRH is van mening dat de woningen veel te duur zijn en in prijs moeten zakken, dat bereik je niet door de prijzen kunstmatig hoog te houden, door renteloze leningen te verstrekken, stoppen daarmee.  
Terug naar boven

 

9. Betaalbare sociale woningbouw.

SRH zal strijden voor betaalbare sociale woningbouw.
Er is een groot tekort aan sociale woningbouw, zowel in de huur als koop sector. 
Ook hier geldt dat de enigen die welvaren bij deze sector de projectontwikkelaars zijn.
SRH zal strijden voor -in het bijzonder- deze sector en zal er tevens op toezien dat ook hier de woekerprijzen sterk zullen worden verlaagd.
Vooral in de westelijke flank van de Haarlemmermeer zal SRH erop toezien dat de doelstellingen van SRH ook gehaald zullen gaan worden.
De doelstelling van SRH is dat er veel meer betaalbare sociale woningen gebouwd gaan worden dan wat er nu gebouwd worden. Er is grote vraag naar deze sector.
Terug naar boven

 

10. Sport en Recreatie.

Sport, Recreatie en Gezondheid staat bij SRH hoog op de agenda.
SRH is voor een gedegen beleid om de inwoners van de Haarlemmermeer te laten genieten van sport en recreatie. Tevens is SRH een voorstander om overgewicht zowel bij jongeren als bij ouderen te bestrijden door sport en recreatie te bevorderen.
Terug naar boven

 

11. Zorg en Welzijn.

SRH vindt dat zorg beter moet en kan daar waar mogelijk is.
Zorg moet en kan beter, hoor je vaak, maar ondertussen lopen de kosten maar gestaag op.
En van personeel in deze sector wordt verwacht dat zij nog harder werken zodat er nog meer in deze sector bezuinigd kan worden, SRH is tegen bezuinigingen in de zorg.
SRH vindt dat zorg beter kan en ook beter zou moeten. Daar waar het om lokale problemen gaat in de zorg, is SRH van de partij om deze problemen ook grondig en verstandig aan te pakken. De politiek moet ook meer luisteren naar mensen die in deze sector werkzaam zijn.
SRH: Meer controle op uitvoering WMO en Jeugdzorg noodzakelijk.
De centrale overheid trekt zich steeds meer terug en legt de gemeenten verantwoordelijkheden op m.b.t. volledige jeugdzorg, de begeleiding, dagbesteding en een gedeelte van de persoonlijke verzorging uit de AWBZ [Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten] en de nieuwe Participatiewet. Hiermee wordt ook de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk voor de gehele maatschappelijke ondersteuning van de inwoners: Jong en Oud. De maatregelen raakt alle leefgebieden rondom zorg, welzijn, opvoeding, onderwijs werk en inkomen en veiligheid. Dat betekent dat de verzorgingsstaat zoals wij die nu kennen zal verdwijnen en daarvoor in de plaats komt, een samenleving die veel meer op “eigen kracht” aangewezen zal zijn/worden. SRH kwalificeert deze maatregelen als ordinaire bezuinigingen van de Rijksoverheid. SRH zal zich de komende raadsperiode 2014-2018 optimaal inzetten om die onvermijdelijke veranderingen, voor onze burgers zo goed mogelijk te laten verlopen. De door u mogelijk gekozen raadsleden, de heer Piet Daalman en mevrouw Angeligue de Haan, zullen zich voor de volle 100% in deze zware portefeuille, de eerst komende vier jaar inzetten.
Terug naar boven

 

12. Criminaliteit en Veiligheid.

SRH wil meer politie op straat en keihard optreden tegen de alsmaar oplopende criminaliteit.
De Haarlemmermeer lijkt de laatste tijd wel een gewilde gemeente om makkelijk te kunnen scoren in de criminaliteit. Veel berovingen en overvallen vinden dan ook plaats in de Haarlemmermeer. SRH wil dat er veel meer politie op straat te zien is en zal daar ook op toezien dat in plaats van de vele controles op automobilisten, de criminaliteit bestreden wordt.
SRH staat voor een veilige gemeente en een keiharde aanpak van criminelen.
SRH wil voorkomen dat er de door landelijke politiek op politie bezuinigd wordt.
Vier jaar geleden schreef SRH bovenstaande, nu in 2014 staan er op vele ingangen van wijken, waarschuwingsborden dat u als inwoner wordt gewaarschuwd dat er inbrekers in uw buurten actief bezig zijn. Met name de VVD beloofde meer blauw op straat, en dat de veiligheid hoog in het vaandel staat. Nu vier jaar later en weer voor de verkiezingen wordt er meer politie op straat beloofd. Gelooft u het nog, SRH niet meer. Stem daarom veilig op SRH, wij komen wel onze beloften na.
Terug naar boven

 

13. Verkeer en Parkeerbeleid.

SRH wil meer en bredere parkeerplaatsen.
Het parkeer- en ontmoedigingsbeleid ten aanzien van mobiliteit moet worden gestopt, vindt SRH. In nieuwbouw wijken is al meerdere keren bewezen dat een tekort aan parkeerplaatsen voor onrust en onvrede zorgen. SRH staat voor voldoende parkeergelegenheid en vooral ruime parkeerplaatsen. De huidige parkeervakken zijn veel te smal en zorgen daarvoor voor onnodige schade aan auto’s.
Terug naar boven

 

14. Aangekondigde bezuinigingen.

SRH wil niet bezuinigen. Sterker nog SRH wil 100 miljoen euro in vier jaar teruggeven aan de inwoners van Haarlemmermeer. 25 miljoen euro per jaar.
De aangekondigde bezuinigingen zijn volgens SRH totaal niet nodig. Alleen al om het feit dat door een beter grondbeleid er geen sprake hoeft te zijn om in de Haarlemmermeer te bezuinigen. Nu profiteren de projectontwikkelaars alleen van de megawinsten op de gronden waar o.a. woningbouw gepland staat. SRH wil deze winsten afromen en er voor zorgen dat deze winsten bij de inwoners van de Haarlemmermeer terecht komt.
Daarnaast werd door de overheid vele jaren geroepen ‘EERST het ZUUR dan het ZOET’.
Hoog tijd om dus niet te bezuinigen, maar om de beloften in te lossen.
Vier jaar geleden [2010] schreef SRH bovenstaande over de aangekondigde bezuinigingen. SRH gaf aan dat de aangekondigde bezuinigingen helemaal niet nodig waren, en dat klopte dus ook. Want wij hadden meerdere jaren een overschot van miljoenen euro’s. Kort geleden werd geopperd om het geld terug te geven aan de burgers, dat is nog steeds niet gebeurd. SRH is voorstanders om het geld aan de burgers van de gemeente Haarlemmermeer terug te geven. Dus niet beloven maar doen.
Terug naar boven

 

15. Grondbeleid.

SRH wil het grondbeleid aanscherpen en dat de gemeente een veel actievere rol gaat spelen bij grondverwerving.
Niet alleen een diepgravend onderzoek naar grondtransacties is nodig om onregelmatigheden vast te kunnen stellen. Er zal ook een strafrechtelijk onderzoek op moeten volgen om de schade te kunnen verhalen op en bij betrokken partijen. Vele honderden miljoenen euro’s zijn hiermee gemoeid. Het grondbeleid zal drastisch om moeten. De inwoners van de Haarlemmermeer hebben recht om mee te kunnen profiteren van de verkoop van onze gronden in de Haarlemmermeer. Om deze doelstelling te kunnen behalen is een goed grondbeleid en onderhandelingspositie van de gemeente van cruciaal belang.
Terug naar boven

 

16. Vriendjes- en achterkamerpolitiek.

SRH zal vriendjes en achterkamerpolitiek bestrijden.
Vriendjespolitiek viert hoogtij in de Haarlemmermeer. De VVD speelt hier een hoofdrol in.
De bevriende ontwikkelaars en aannemers worden aan alle kanten geholpen en worden voorzien van informatie waar zij een slag kunnen slaan. Op verschillende plekken in de Haarlemmermeer zijn daar voorbeelden van te noemen. Belangenverstrengeling bij o.a. een oud voorzitter van de VVD en een oud ambtenaar die aandeelcertificaten heeft van het bedrijf van voornoemde voorzitter. SRH vindt dat niet kunnen en eist uitleg en onderzoek.
SRH is na vier jaar nog volop bezig met onderzoeken, en dat blijkt achteraf dus ook echt nodig te zijn. SRH verwacht op korte termijn weer succes te boeken, wij houden u op de hoogte in de media.
Terug naar boven

 

17. Geert Wilders.

SRH wil graag de PVV stemmers in de Haarlemmermeer vertegenwoordigen.
SRH steunt een groot gedeelte van de standpunten van de PVV.
23 % van de bevolking van Haarlemmermeer stemde tijdens de Europese Verkiezingen op de PVV, de één uit onvrede, de ander omdat zij de hoge criminaliteit onder de allochtonen zat zijn en de ander omdat zij de linkse kliek meer dan zat zijn. De huidige coalitie VVD en PVDA met instemming van  D66 SGP en ChristenUnie duwen  onze huidige verzorgingsstaat voor de zwakkeren de armoede in met de WMO en Participatiewet. Bij de bevolking is het beeld ontstaan dat zij in de steek zijn gelaten door de grote landelijke politieke partijen. De opkomst van de Islam in Nederland is erg groot en wekt angst en argwaan op bij de bevolking. PVV stemmers worden uitgemaakt voor van alles en nog wat. Zelfs NSB’ers worden zij genoemd. Maar de kiezers van de PVV hebben daar maling aan, zij zijn het zat, vandaar dat er massaal op de PVV word gestemd.
Een stem op Sociaal Rechts Haarlemmermeer is indirect een stem op Wilders.
Ikzelf, Rinus Beusenberg, stem landelijk nog steeds op de PVV. SRH steunt de PVV op meerdere vlakken, maar als het om of over “kopvoddentaks” gaat, dan zal ik daar als persoon en zullen wij daar als politieke partij, afstand van nemen. Voor alle duidelijkheid naar onze inwoners/kiezers toe, SRH roept u op, zolang SRH niet meedoet aan de landelijke verkiezingen, op de PVV te stemmen en lokaal op SRH. Dus ook na vier jaar, een stem op SRH is indirect een stem op de PVV van Geert Wilders.
Terug naar boven

 

18. Discriminatie en racisme.

SRH is tegen discriminatie en racisme.
Discriminatie -in welke vorm dan ook- moet worden bestreden. SRH zal er alles aan doen, wat in haar macht ligt om discriminatie en of racisme tegen te gaan. 
SRH vindt discriminatie en racisme meer dan verwerpelijk.
Terug naar boven

 

19. Geloofsovertuiging.

SRH is voor vrijheid in geloofsovertuigingen, behalve in het publieke domein zoals gemeenten en scholen.
Volgens SRH is iedereen vrij om haar of zijn geloofsovertuiging in alle vrijheid te beleven.
SRH heeft niets tegen de Islam, zolang de Islam niets tegen andere geloofsovertuigingen heeft en een ieder in haar of zijn waarden laat. Voor SRH is ieder mens op de wereld even “heilig”.
Ongeacht haar of zijn seksuele geaardheid. Voor verschillende geloofsovertuigingen is homofilie een doodzonde. SRH vindt deze stelling meer dan verwerpelijk en komt op voor de belangen van deze groep mensen. SRH zal er in de Haarlemmermeer op toezien dat er geen haat gezaaid en gepredikt wordt in de richting van homofiele- of anders denkende mensen door welke geloofsovertuiging of organisatie dan ook. 
 Terug naar boven

 

20. Asielzoekers en migranten.

SRH vindt dat Asielzoekers een eerlijke kans moeten krijgen.
Asielzoekers melden zich met vele duizenden aan in Nederland. Komen er asielzoekers uit andere Europese landen waar zij zijn afgewezen, dan vindt SRH dat deze afgewezen asielzoekers direct uit Nederland uitgezet dienen te worden. Echte asielzoekers behoren geholpen te worden. SRH is tegen het opnemen van economische vluchtelingen.
Terug naar boven

 

21. Dierenwelzijn.

Bij SRH staat het welzijn van dieren hoog op de agenda.
In deze economische crisis, worden dieren vaak gedumpt. SRH wil dan ook dat er binnen haar gemeentegrenzen een goede voorlichtingscampagne komt die mensen erop wijzen, dat dieren niet alleen aandacht vragen, maar ook geld kosten. Vaak worden dieren in een opwelling aangeschaft en kort daarna aan hun lot overgelaten of gedumpt bij de dierenbescherming. SRH vindt dan ook dat de dierenbescherming gesteund dient te worden door de gemeente.
Terug naar boven

 

22. Lagere Woonlasten.

SRH gaat voor het verlagen van de huidige woonlasten.
Voor veel inwoners hangen de woonlasten als een molensteen om de nek. SRH heeft mede daarom gesteld dat het meer dan nodig is om een groot gedeelte van de opgebouwde gemeentelijke buffer, van ongeveer 200 miljoen euro, te verlagen in vier jaar met bovengenoemde 100 miljoen. 25 miljoen per jaar. Terug naar boven

 

23. Voedselbank en stille armoede.

SRH gaat de strijd aan tegen stille armoede.
Stille armoede komt steeds vaker voor. SRH zal er alles aan doen om ook deze problemen aan te pakken. SRH wil en zal de belangen van deze mensen behartigen en ook verdedigen.
SRH realiseert zich terdege dat er nog heel veel werk te verzetten is.
Terug naar boven

 

24. Aanpak Illegale Prostitutie.

SRH wil keiharde aanpak van illegale prostitutie.
In verschillende hotels in Nederland zijn illegale prostituees werkzaam, zo ook in het Van der Valk hotel aan de A4. Reeds vele jaren is er sprake van grootschalige illegale prostitutie in voornoemd hotel. SRH wil dat de gemeente optreedt tegen deze misstanden.
SRH zal er ook voor zorg dragen, dat het college daadkrachtig tegen deze illegale praktijken optreedt. SRH stelt ook voor hoge dwangsommen op te leggen bij het niet naleven van de geldende regels op bestemmingsplan-regels. Prostitutie is een legale bedrijfstak met een vergunningsstelsel. Hotels in de Haarlemmermeer hebben geen vergunning om prostitutie toe te staan of te exploiteren. 
Terug naar boven

 

25. Heers- en Verdeelcultuur VVD.

SRH vindt dat de heers en verdeelcultuur van de VVD moet stoppen.
In vele dossiers in overduidelijk dat er sprake is van heers en verdeel. In het bijzonder bij de VVD. SRH vindt deze manier van besturen verwerpelijk en zal er ook daarom alles aan doen om deze praktijken te stoppen. Fraude en corruptie wordt met deze werkwijze in de hand gewerkt. SRH staat voor openheid en duidelijkheid, zowel naar de burgers als naar ondernemers toe. Voorbeelden zijn er genoeg te geven. SRH zal zorgen dat hier een einde aan komt.
Bovenstaande schreef SRH vier jaar geleden [2010] gelukkig zijn er inmiddels meerdere gevallen bekend over de verwerpelijke praktijken van ontspoorde VVD prominenten. Bij grote regelmaat worden er zaken aan het licht gebracht en worden de betrokkenen vervolgd. Maar wat opvalt bij de betrokken VVD prominenten, is dat het altijd aan de officier van justitie ligt of aan de rechter die de betrokkenen vervolgen of veroordelen.
Terug naar boven

 

26. Milieu.

SRH streeft naar een gezonde leef, woon en werkklimaat.
Alleen al voor onze jeugd is het van groot belang dat een goede balans gevonden wordt in een goed milieuplan. SRH staat achter duurzame en energie besparende projecten. 
SRH vindt ook, dat er goed gekeken dient te worden naar milieu vervuilende bedrijven in onze gemeente en daar ook op een verstandige manier mee om dient te gaan.
Terug naar boven

27. Onderwijs.

SRH is voor een goed onderwijsbeleid.
SRH vindt dat er in het onderwijs niet bezuinigd mag worden. De jeugd heeft de toekomst, met een goede opleiding zeker, vindt SRH.
Terug naar boven

28. Luchthaven Schiphol.


SRH stelt duidelijke grenzen aan uitbreiding van Luchthaven Schiphol.
Luchthaven Schiphol is voor Nederland en de Haarlemmermeer van economisch levensbelang. SRH stelt daar wel een goede balans tegenover. Gebieden zoals Zwanenburg ondervinden grote last van de aankomende en vertrekkende vliegtuigen.
Daarnaast is Schiphol een grote speler in de vastgoed sector. Ook bedrijven als Chipshol van de Familie Poot hebben veel last van de grote invloed die Schiphol uit kan oefenen in de politiek. SRH is het daar totaal niet mee eens en zal er in de toekomst op toezien dat alles op een ordentelijke en nette politieke, zakelijke en menselijke manier verloopt.
In het recente verleden speelde de Haarlemmermeerse politiek een dubieuze rol tegen deze ondernemer. SRH is nog steeds van mening dat deze ondernemer door de overheid onrechtmatig gedwarsboomd wordt. SRH zal deze ondernemer zeker steunen om uit het geschil met de overheid te komen.
 Terug naar boven

 

29. Ondernemers en Economie.

SRH maakt zich sterk voor onze ondernemers en de economie.
SRH vindt dat KAFKA niet in de polder thuis hoort. In het dossier Hoenderdos is het bureau KAFKA ingehuurd, om de problemen in dit dossier te onderzoeken.
Ruim tien jaar is de heer Hoenderdos onnodig aan het lijntje gehouden, nu moet voornoemd bureau onderzoek doen, omdat de meerderheid van de raad niet de ballen heeft om de fouten die in dit dossier zijn gemaakt ruiterlijk toe te geven. SRH verwerpt deze aanpak en wil alsnog en zodra de nieuwe raad geïnstalleerd is, de zogenaamde hoofdpijndossiers direct oplossen. SRH zal er tevens voor zorg dragen, dat bij fouten door de gemeente direct een rechtvaardige afhandeling zal plaatsvinden. In welk dossier dan ook en SRH is van mening dat de burger juist weer vertrouwen krijgt in de politiek, wanneer de politiek zich niet te groot voelt om de gemaakte fouten gewoon eerlijk toe te geven.
De voorzitter van SRH zal zich persoonlijk inzetten om de burgers en ondernemers in Haarlemmermeer bij te staan. De voorzitter van SRH is van mening dat de gemeente zelf goed in staat is om problemen op te lossen, maar dan moet wel de wil aanwezig zijn en die is bij de gemeente nog wel eens zoek. Bij SRH is deze wil er wel; dat beloof ik de burgers en ondernemers. Het is als gemeente heel makkelijk om tegen burgers of ondernemers te zeggen: ‘Als u het ergens niet over eens bent, kunt u altijd uw recht halen bij de rechter.’
Maar de gemeente weet dat maar liefst 89 van de 100 rechtszaken door de gemeente gewonnen wordt als de burger het al kan betalen. SRH houdt niet van deze politiek en is er in eerste instantie voor de burger. SRH is van mening dat de overheid het goede voorbeeld dient te geven. Duidelijke politiek kan daar heel goed bij helpen.
Terug naar boven

 

30. Diversen.

SRH zal zich in de toekomst volledig voor u inzetten, uw belangen verdedigen en u vertegenwoordigen.
Politiek is meer dan een grote bek hebben over andere partijen en politici.
Zeker in de gemeente Haarlemmermeer wordt van de politiek veel verwacht, SRH wil haar uiterste best doen om haar kiezers te vertegenwoordigen. SRH is zich ervan terdege bewust dat er veel werk te verrichten is, u de kiezer, staat bij SRH centraal. Voor u zetten wij ons in, voor uw en onze kinderen. SRH is ervan overtuigd dat er fraude en corruptie plaats vindt in het gemeentelijk apparaat en zal dat aan de kaak stellen, daar kunt u van op aan.
Na vier jaar in de Haarlemmermeerse politiek te zitten, dus de raadsperiode 2010-1014, werd de fractievoorzitter van SRH de heer Rinus Beusenberg door het college van B&W zeer recent in januari 2014 bedreigd dat het college Beusenberg zou gaan aanpakken om zogenaamde valse beschuldigingen.
De fractievoorzitter van SRH laat hierbij weten, de bedreiging van het college van B&W als een compliment te zien. Dat betekent dat het college van B&W, SRH ook na vier jaar nog steeds niet onder de zo gewenste controle heeft.
Terug naar boven

 

Met vriendelijke groet,

 

Rinus Beusenberg. STEM   VEILIG   STEM   SRH.